Kategorija: Prava oboljelih

2. veljače 2024.

4. Prava iz područja obrazovanja

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske Članak 24. OBRAZOVANJE
1. veljače 2024.

3. Prava iz područja zdravstvenog osiguranja

Oslobađanje od plaćanja participacije Prema članku 21. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. Nov., br. 85/06. i 118/09.), osobe s invaliditetom i druge osobe s priznatim pravom na pomoć
31. siječnja 2024.

2.Prava iz područja socijalne skrbi

Zakon o inkluzivnom dodatku izglasan je u Hrvatskom saboru 15. prosinca 2023. te je stupio na snagu 1. siječnja 2024. Navedenim propisom u pravo na inkluzivni dodatak objedinjuju se
31. siječnja 2024.

1.Prava iz područja mirovinskog osiguranja

Vještačenje Parkinsonove bolesti uključuje procjenu težine i utjecaja bolesti na sposobnosti osobe. Vještaci obično provode dijagnostičke testove, analiziraju medicinsku dokumentaciju i razgovaraju s pacijentom kako bi utvrdili stupanj oštećenja.